Top
Żłobek Miejski: +42 215 15 06, Filia Żłobka Miejksiego: +42 213 77 20

Żłobek Miejski i jego Filia

Żłobek Miejski w Pabianicach  jest miejscem, gdzie stwarzamy dzieciom dobre warunki do jego psychomotorycznego rozwoju w zbliżonej do domowej atmosferze. Wiemy, że każde dziecko przychodzące do naszej placówki ma własny wyniesiony z domu plan dnia. Naszym zadaniem jest pomoc dziecku w adaptacji do nowych warunków, nowego otoczenia i nowych osób. Dzieci u nas czują się dobrze, otoczone są właściwą opieką przez opiekunki z wieloletnim stażem pracy w tym zakresie. Dodatkowo na miarę swych możliwości uczą się i poznają świat oraz rozwijają swoje umiejętności poprzez zabawę. Dbamy, aby rozwój naszych dzieci przebiegał harmonijnie odpowiednio do ich wieku.

Żłobek Miejski  działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2016 r., poz. 157 z póź. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów. Jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Pabianice prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Celem działania żłobka jest zapewnienie mieszkańcom naszego miasta świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci.

Żłobek jest czynny w godzinach od 06:00 do 17:00

W wykonywaniu zadań statutowych żłobek współdziała z:

  1. Urzędem Miejskim w Pabianicach – Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych,
  2. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pabianicach,
  3. Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach,
  4. Przedszkolami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  5. Innymi instytucjami użyteczności publicznej.
        Roczny Plan Pracy 2020-2021

 

    Kalendarz uroczystości 2020-2021

 

      Plan profilaktyki na rok 2020/21